Futur drugi

Futur drugi vje­ro­jatno je gla­gol­sko vri­jeme koje naj­više zbu­njuje govor­nike. Dono­simo vrlo jed­nos­ta­van pri­kaz nje­gove upo­trebe u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku.

Oblik se tvori od svr­še­noga pre­zenta pomoć­noga gla­gola biti (budem, budeš, bude, budemo, budete, budu) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.

 

JEDNINA

MNOŽINA

1.

budem došao/došla/došlo

budemo došli/došle/došla

2.

budeš došao/došla/došlo

budete došli/došle/došla

3.

bude došao/došla/došlo

budu došli/došle/došla

Futur drugi buduće je gla­gol­sko vri­jeme koje ime­nuje rad­nju koja se odvija prije neke druge buduće gla­gol­ske rad­nje. Zato se često opi­suje kao „pred­bu­duće” gla­gol­sko vri­jeme. Naj­češća mu je upo­treba u zavisno slo­že­nim reče­ni­cama, i to u zavis­nim sure­če­ni­cama (pa uza se često ima vez­nike ako, čim, dok, kad, koji, kakav, što, tko...), dok bi se u glav­noj reče­nici tre­bao naći futur prvi.

Pove­ćat ćemo vam plaće kad budemo imali novca.

Ako me budeš požu­ri­vao, neću ići.

Hoću li izdr­žati kad se budemo gle­dali oči u oči?

Iste sure­če­nice ne mogu biti u futuru prvome.

Hoću li izdr­žati kad ćemo se gle­dati oči u oči?

Kad ćemo imati novca, pove­ćat ćemo vam plaće.

Ako ćeš me požu­ri­vati, neću ići.

U stan­dard­nom se jeziku ne sma­tra dobrom upo­treba futura dru­goga u jed­nos­tav­nim reče­ni­cama (onima s jed­nim pre­di­ka­tom) i neza­vis­nos­lo­že­nim rečenicama.

Budem došao. > Doći ću.

Sutra budemo gle­dali nogo­met. > Sutra ćemo gle­dati nogomet.

Sutra budem išao na izlet i budem se lijepo pro­veo. > Sutra ću ići na izlet i lijepo ću se provesti.

Scroll To Top