Ja bih spavao ili ja bi spavao

Kon­di­ci­onal prvi gla­gol­ski je način koji tvo­rimo od (nena­gla­še­noga) aorista pomoć­noga gla­gola biti (bih, bi, bi, bismo, biste, bi) i gla­gol­skoga pri­djeva rad­noga glav­noga glagola.

 

JEDNINA

MNOŽINA

1.

ja bih spavao

mi bismo spavali

2.

ti bi spavao

vi biste spavali

3.

on bi spavao

oni bi spavali

U govoru se neri­jetko aoris­tni oblici bih, bismo i biste zamje­njuju obli­kom bi, no u stan­dard­nom se jeziku to ne sma­tra pravilnim.

Ja bi došao. > Ja bih došao.

Mi bi poku­šali. > Mi bismo pokušali.

Vi bi radili. > Vi biste radili.

Bi li vi radili? > Biste li vi radili?

Zanim­ljivo je da je spre­za­nje ja bi, ti bi, on bi, mi bi, vi bi, oni bi (vrlo često u govoru) jedins­tveno u hrvat­skom jeziku jer nemamo nije­dan drugi gla­gol i nijedno drugo vri­jeme ili način u kojem bi oblici za sva gla­gol­ska lica bili jed­naki. To jed­nos­tavno nije karak­te­ris­tično za hrvat­ski jezik.

Scroll To Top