Nasipati, nasuti, naliti, natočiti

U hrvat­skom jeziku pos­toji zna­čenj­ska raz­lika između nave­de­nih gla­gola s obzi­rom na to ozna­čuju li ruko­va­nje sip­kom, prh­kom tvari ili ruko­va­nje teku­ći­nom. U prvoj su sku­pini gla­goli sipati i slo­ženi gla­goli prema -suti, kao i nji­hove izve­de­nice, a u dru­goj gla­goli liti, točiti i nji­hove izvedenice.

SIPKA TVAR

TEKUĆINA

- SIPAVATI SIPATI -UTI LIJEVATI LITI TOČITI
dosi­pa­vati dosi­pati dosuti doli­je­vati doliti doto­čiti
isi­pa­vati isi­pati isuti izli­je­vati izliti isto­čiti
nasi­pa­vati nasi­pati nasuti nali­je­vati naliti nato­čiti
oba­si­pa­vati oba­si­pati oba­suti obli­je­vati obliti opto­čiti
odsi­pa­vati od(a)sipati od(a)suti odli­je­vati odliti oto­čiti
pre­si­pa­vati pre­si­pati pre­suti pre­li­je­vati pre­liti pre­to­čiti
pri­si­pa­vati pri­si­pati pri­suti pri­li­je­vati pri­liti pri­to­čiti
rasi­pa­vati rasi­pati rasuti raz­li­je­vati raz­liti ras­to­čiti
usi­pa­vati usi­pati usuti uli­je­vati uliti uto­čiti
posi­pa­vati posi­pati posuti poli­je­vati politi  
pro­si­pa­vati pro­si­pati pro­suti pro­li­je­vati pro­liti  
sasi­pa­vati sasi­pati sasuti s(a)lijevati s(a)liti  
zasi­pa­vati zasi­pati zasuti zali­je­vati zaliti  

Ovo su naj­češći gla­goli ovih dviju zna­čenj­skih sku­pina. Kao što vidimo, imamo ih podosta i vrlo su zna­čenj­ski izni­jan­si­rani, što samo pot­vr­đuje bogat­stvo hrvat­skog jezika koje nam valja čuvati.

Naspi mi malo vode! > Nalij mi malo vode!

Usuo je kavu.Ulio je kavu.

Scroll To Top