Nedaleko

Pri­log neda­leko nas­tao je prema pri­logu daleko i zadr­žao je nje­gova obi­lježja pa se u reče­nič­nom ustroj­stvu jed­nako pona­šaju. Između osta­loga, to znači da i pri­log neda­leko ima dopunu s pri­jed­lo­gom od.

Iako se u govoru ovaj pri­jed­log neri­jetko izos­tav­lja, vje­ro­jatno ana­lo­gi­jom prema upo­trebi pri­loga blizu, pri­log neda­leko treba ana­lo­gi­jom pove­zati s pri­lo­gom daleko.

On živi daleko grada. > On živi daleko od grada.

On živi neda­leko grada. > On živi neda­leko od grada.

Neda­leko Iloka pro­na­đen je kos­tur mamuta. > Neda­leko od Iloka pro­na­đen je kos­tur mamuta.

Scroll To Top