Prijam ili prijem

Iako mnogi misle da je riječ o novoj jezič­noj pre­po­ruci, ona je stara barem neko­liko deset­ljeća (čini se doduše da se cijelo vri­jeme uspješno ignorirala).

Riječ pri­jem potječe naj­vje­ro­jat­nije iz ruskog jezika (od riječi прием) i ona u hrvat­skom jeziku nema srod­nih riječi (pri­mje­rice riječi tri­jem i dri­jem nisu joj eti­mo­lo­ški bli­ske). Pre­uzeli smo je i od nje nači­nili neko­liko izve­de­nica, poput pri­jemni i pri­jem­nik, koje su se, ponaj­prije posred­stvom medija, uspješno proširile.

Pro­blem je što je taj rusi­zam nad­ja­čao našu riječ koja se puno bolje uklapa u hrvat­ski jezični sus­tav. Ime­nica pri­jam eti­mo­lo­ški je vezana uz gla­gol jamiti − u sebi sadr­žava sta­ros­la­ven­ski kori­jen jьmъ, a on je pak pove­zuje i s gla­go­lom imati. Istoj tvor­be­noj poro­dici pri­pa­daju i ime­nice dojam, najam, pojam, sajam, zajam, (pa i pri­jam).

Naravno, uvi­jek je bolje upo­tri­je­biti našu nego posu­đenu riječ, što znači da bi valjalo upo­treb­lja­vati riječ pri­jam i nje­zine izve­de­nice kao što su pri­jamni, pri­jam­nica i pri­jam­nik.

pri­jemni ispit > pri­jamni ispit

pri­jem u službu > pri­jam u službu

tele­vi­zij­ski pri­jem > tele­vi­zij­ski prijam

hitni bol­nički pri­jem > hitni bol­nički prijam

S obzi­rom na to da su srodne, ime­nica pri­jam skla­nja se kao i ime­nice dojam, sajam, zajam

N

pri­jam (dojam)

prij­movi (dojmovi)

G

prijma (dojma)

prij­mova (dojmova)

D

prijmu (dojmu)

prij­mo­vima (dojmovima)

A

pri­jam (dojam)

prij­move (dojmove)

V

prijme (dojme)

prij­movi (dojmovi)

L

prijmu (dojmu)

prij­mo­vima (dojmovima)

I

prij­mom (dojmom)

prij­mo­vima (dojmovima)

Da zaklju­čimo: ne bi nam tre­balo biti nela­godno upo­treb­lja­vati ime­nicu pri­jam i nje­zine izve­de­nice jer nije riječ ni o kakvu pomo­dar­stvu. Posri­jedi je naš oblik koji je pra­vi­lan i uklapa se u jezični sustav.

Scroll To Top