Prijanjati ili prianjati

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku dobro pisati samo pri­anjati. Riječ je o nes­vr­še­nom gla­golu nas­ta­lom prema obliku pri­onuti (kod kojeg ne valja gri­je­šiti pišući ga pri­oniti).

Obje ove riječi imaju zijev (hijat). Riječ je o fonet­skoj pojavi da se dva samo­glas­nika nađu jedan do dru­goga. Iako se u govoru na mjestu hijata uglav­nom umeće glas j, u pismu se to ne pro­vodi uvi­jek − gla­goli pri­onuti i pri­ja­njati, kao i nji­hove izve­de­nice (pri­onuće, pri­on­ljiv, pri­anjaljke, pri­anja­nje, pri­anjan), pri­mjer su toga.

pri­oniti poslu > pri­onuti poslu

Ova guma izvr­sno pri­ja­nja na svim ces­tama. > Ova guma izvr­sno pri­anja na svim cestama.

Pri­ja­njaljke teme­ljito očis­tite. > Pri­anjaljke teme­ljito očistite.

Scroll To Top