Prilog gdje i glagoli kretanja

Za pri­log gdje uglav­nom govo­rimo da ne dolazi uz gla­gole kre­ta­nja (uz koje dolaze pri­lozi kamo i kuda). I to je načelno točno. Pa ipak, to nije uvi­jek baš tako. Pogle­dajmo slje­deće primjere.

Kamo trčiš? Trčim kući, nemam kišo­bran, a kiša sve jače pada.

Kuda trčiš? Trčim po nasipu.

Gdje trčiš? Trčim u škol­skom atlet­skom klubu.

Kamo se zem­lja odro­nila? Na kuće podno planine.

Kuda se zem­lja odro­nila? Niz južnu padinu planine.

Gdje se zem­lja odro­nila? U Kolumbiji.

Kamo grah raste? U visinu.

Kuda grah raste? Po stab­ljici kukuruza.

Gdje grah raste? Na toplu i sun­čanu mjestu.

Kao što vidimo, i pri­log gdje može doći uz gla­gole kre­ta­nja, no to je ipak spo­ra­dična upo­treba, pri kojoj je nedvo­smis­leno riječ o „višoj razini”, razini koja „obu­hvaća” mjesto unu­tar kojeg ili na kojem se odvija neko kretanje.

Scroll To Top