S kliještima ili s kliještama

Ime­nica kli­je­šta sred­njeg je roda i ima samo mno­žinu (plu­ra­lia tan­tum). Kat­kad se umjesto sred­njeg roda čuje žen­ski rod (kli­je­šte), no on se u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ne sma­tra pravilnim.

 

SREDNJI ROD

ŽENSKI ROD

N

kli­je­šta

kli­je­šte

G

kli­je­šta

kli­je­šta

D

kli­je­štima

kli­je­štama

A

kli­je­šta

kli­je­šte

V

kli­je­šta

kli­je­šte

L

kli­je­štima

kli­je­štama

I

kli­je­štima

kli­je­štama

 Molim te, dodaj mi kli­je­šte. > Molim te, dodaj mi kliješta.

Nedos­taju mi kli­je­šte. > Nedos­taju mi kliješta.

Rak je živo­ti­nja s kli­je­štama. > Rak je živo­ti­nja s kliještima.

Scroll To Top