Starigradski i starogradski

Oba su pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Pri­djev sta­ri­grad­ski nas­tao je prema ime­nici Sta­ri­grad. U Hrvat­skoj pos­toje tri nase­lja koja se zovu Sta­ri­grad − u bli­zini Kopriv­nice, Senja i Zadra. Sta­nov­nici se ovih nase­lja nazi­vaju Sta­ri­gra­đani (u jed­nini Sta­ri­gra­đa­nin) i Sta­ri­gra­đanke.

Sta­ro­grad­ski se odnosi na Stari Grad (nase­lje na otoku Hvaru), Stari grad (dio ili čet­vrt mno­gih gra­dova) te opće­nito na bilo koji stari grad ili stare gra­dove. Imena sta­nov­nika ovih gra­dova ili dije­lova gra­dova glase Sta­ro­gra­đani (jed­nina Sta­ro­gra­đa­nin) i Sta­ro­gra­đanke.

Naime prvi smo pri­djev tvo­rili prema jed­noj riječi, Sta­ri­grad, kojoj smo dodali pri­djevni nas­ta­vak ‑ski. U dru­gom smo pri­mjeru pri­djev tvo­rili prema izrazu koji se sas­toji od dviju riječi; u tak­vim se slu­ča­je­vima riječi vežu spoj­ni­kom o, a potom se dodaje pri­djevni sufiks (riječ je o složeno‑sufiksalnoj tvorbi).

Scroll To Top