Stilista ili stiliste

U nas­lovu su geni­tivni oblici riječi sti­list i sti­lista. Iako govor­nici uglav­nom nemaju pro­blema s nomi­na­ti­vom, odnosno znaju da je u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pri­hva­ćen samo oblik sti­list, pro­blemi sa sklo­nid­bom nisu rijetki. No kre­nimo redom.

Riječ je o ime­ni­cama muškog roda nas­ta­lima od stra­nih riječi koje zavr­ša­vaju na ‑ist/‑ista. U početku su se jav­ljala oba sufiksa i ime­nice su bile načelno rav­no­pravne, no s vre­me­nom su govor­nici svo­jom upo­tre­bom oda­brali oblike na ‑ist. Ovaj oda­bir ima smisla jer se oblici na ‑ist (ide­alist, nutri­ci­onist, sti­list, kro­atist…) skla­njaju kao i druge ime­nice muškog roda, dok se ime­nice na ‑ista skla­njaju kao većina ime­nica žen­skog roda.

Danas govor­nici uglav­nom nemaju pro­blema oko izbora ovih riječi. Barem ne u nomi­na­tivu. No pro­blemi nas­taju već u geni­tivu: je li nas­ta­vak ‑a ili ‑e? Ova se nesi­gur­nost može izbjeći tako da ime­nicu na ‑ist uspo­re­dimo s nekom dru­gom ime­ni­com muškog roda za živo, pri­mje­rice s ime­ni­com vlas­te­lin. Nas­tavci bi im tre­bali biti jednaki.

N

sti­list

sti­lista

G

sti­lista

sti­liste

D

sti­listu

sti­listi

A

sti­lista

sti­listu

V

sti­liste

sti­listo

L

sti­listu

sti­listi

I

sti­lis­tom

sti­lis­tom

Scroll To Top