Susjedski, susjedni, susjedov

Ova su tri pri­djeva zna­čenj­ski srodna, ali ipak jasno razdvojena.

Pri­djev susjed­ski znači „koji se odnosi na susjede, koji je svoj­stven susje­dima”. Pri­tom govo­rimo o susjed­skim odno­sima, susjed­skoj radoz­na­losti, susjed­skim dru­že­njima, susjed­skoj pomoći, susjed­skim pra­vima

Susjedni znači „koji je u nepo­sred­noj bli­zini, koji je u susjed­stvu”: susjedna država, susjedni grad, susjedno dvo­ri­šte, susjedno brdo, susjedna stra­nica, susjedni kut...

Pri­djev susje­dov znači „koji pri­pada susjedu”. Govo­rimo tako o susje­dovu psu, susje­dovu auto­mo­bilu, susje­dovu rođaku, susje­do­voj viken­dici...

Scroll To Top