Teoretizirati ili teorizirati

Iako kat­kad možemo naići i na gla­gol teori­zi­rati (tvo­ren prema ime­nici teorija), taj oblik ne bi tre­balo upo­treb­lja­vati jer već imamo gla­gol teore­ti­zi­rati.

Gla­gol teore­ti­zi­rati nije nas­tao od ime­nice teorija. U nje­go­voj je osnovi latin­ska ime­nica teore­ti­cus, odnosno naš pre­uzeti, a danas i zas­ta­rjeli oblik teore­tik (danas govo­rimo teore­ti­čar). Prema ime­nici teore­tik stvo­ren je gla­gol teore­ti­zi­rati tako da je odba­čen -ik, a dodan -izi­rati. Na sli­čan je način tvo­ren i pri­djev teoret­ski (odba­čen je sufiks -ik, a dodan -ski). Pri­djev teorij­ski stvo­ren je kas­nije prema ime­nici teorija, a i danas se dije­lom zna­čenj­ski podu­dara s pri­dje­vom teoret­ski (iako pos­toje jasne naz­nake nji­hova razdvajanja).

S obzi­rom na to da nam nisu potrebna dva gla­gola, nema potrebe za izvo­đe­njem novoga gla­gola prema ime­nici teorija, koja ozna­čuje plod gla­gol­ske rad­nje, kad već imamo gla­gol izve­den prema ime­nici koja ozna­čuje vrši­te­lja te rad­nje (teore­tik, odnosno teore­ti­čar).

Scroll To Top