Vodeni i vodni

Raz­gra­ni­čiti zna­če­nja ovih pri­djeva nije baš lagan posao i teško da se može napra­viti bez ostatka i rezerve.

Pri­djev vodeni znači „koji se odnosi na vodu, koji je u doti­caju s vodom, koji je nači­njen od vode”.

Tako imamo niz izraza koji se odnose na nešto što tvori voda: vodena bujica, vodena sti­hija, vodeni udar, vodeni val, vodena para...

Potom se ovaj pri­djev upo­treb­ljava u struč­nim ter­mi­nima, ponaj­prije veza­nima uz živi svi­jet i bolesti: vodeni orga­nizmi, vodena leća, vodeni bivol, vodena kuga, vodena bolest, vodene kozice...

Možemo izdvo­jiti i sku­pinu izraza veza­nih uz bav­lje­nje vodom: vodeni spor­tovi, vodeni pro­met, vodeni tok, vodeni park...

A tu su i izrazi koji ime­nuju nešto što za svoj rad treba vodu, odnosno radi s vodom: vodena pumpa, vodena crpka, vodeni kre­vet, vodeni sat, vodeni top, vodena tur­bina...

Ni pri­djevu vodni nije lako odre­diti jedins­tveno zna­če­nje, a čini se da je ono nešto posred­nije, da se više odnosi „na nešto što se odnosi na vodu”. Rječ­nici ga opi­suju kao „koji je radi vode”, a uglav­nom se nalazi u poj­mo­vima veza­nima uz admi­nis­tra­ciju: vodna bilanca, vodna nak­nada, vodni dopri­nos, vodno gos­po­dar­stvo, vodni resursi...

Scroll To Top