Zagrade

Zatvorene zagrade [autor: theilr, izvor: www.flickr.com]

Zatvo­rene zagrade [autor: the­ilr, izvor: www.flickr.com]

Iako su bitno češće pri­mje­rice u mate­ma­tici, zagrade su i reče­nični i pra­vo­pisni znak. Upo­treb­lja­vaju se oble ( ), kose / /, uglate [ ] i viti­časte { }, no oble su naj­češće u uporabi.

Pri pisa­nju zagrada nema odviše pra­vila, a i ona se uglav­nom rav­naju prema smislu i potrebi (kada su potrebne, zagrade jed­nos­tavno treba upo­tri­je­biti). Možda je dobro spo­me­nuti da se ispred njih ne piše zarez (ako se on treba pisati), nego se on stav­lja nakon zatva­ra­nja zagrada.

Ako budeš došao, vidjet ćemo se.

Ako budeš došao (a valjda budeš), vidjet ćemo se.

Ako budeš došao, (a valjda budeš) vidjet ćemo se.

No una­toč pri­lič­noj slo­bodi pri nji­hovu upo­treb­lja­va­nju, često se gri­ješi pri samom pisa­nju. Naime nakon otva­ra­nja zagrade, kao ni prije nje­zina zatva­ra­nja,  ne piše se razmak.

Dakle umjesto rečenica:

Zagrade uvi­jek dolaze u paru ( jedna otvo­rena, druga zatvorena ).

Zagrada ima više vrsta ( no naj­češće su oble ).

tre­balo bi pisati:

Zagrade uvi­jek dolaze u paru (jedna otvo­rena, druga zatvorena).

Zagrada ima više vrsta (no naj­češće su oble).

Scroll To Top