Apaši ili Apači

Podri­je­tlo ove riječi nije pot­puno razjaš­njeno, no vje­ro­jatno potječe iz kojega indi­jan­skog jezika (java­paj­skoga ili zunj­skoga). Euro­pom se pro­ši­rila posred­stvom špa­njol­skog jezika, a u hrvat­ski je naj­vje­ro­jat­nije pre­uzeta iz fran­cu­skoga (apache) pa je zaži­vio fran­cu­ski izgo­vor skupa ch kao š.

Zanim­ljivo je da je u Fran­cu­skoj počet­kom proš­log sto­ljeća od vlas­tite ime­nice Apaš nas­tala opća ime­nica apaš sa zna­če­njem „pro­pa­lica, raz­boj­nik”. I ona je ušla u naš jezik, iako je danas možemo sma­trati zastarjelicom.

Nor­ma­tivna je lite­ra­tura dos­ljedna u upo­rabi oblika Apaš, ali se u novije vri­jeme posred­stvom engle­skog Apache u upo­rabi sve češće jav­lja oblik Apač. Sma­tramo da novo pre­uzi­ma­nje nije potrebno jer engle­ski izgo­vor ni po čemu nije bliži imenu kojim taj narod sam sebe naziva (Inde − „čovjek”).

Pri­pad­nica ovoga sje­ver­no­ame­rič­kog indi­jan­skog ple­mena naziva se Apa­šica. Pri­djev glasi apa­ški.

U novije se vri­jeme često može naići na kons­truk­ciju Apaši Indi­janci (prema engle­skome Apache Indi­ans), no ona nije svoj­stvena hrvat­skomu stan­dard­nom jeziku. U ovom je pri­mjeru riječ Indi­janci apo­zi­cija i tre­bala bi sta­jati ispred ime­nice koja joj je otvo­rila mjesto, tim više što ima šire zna­če­nje od ime­nice uz koju stoji. To znači da bi nave­deni pri­mjer tre­bao gla­siti Indi­janci Apaši.

Scroll To Top