Božićni ili božićni

Bliži nam se Božić te su Božićni darovi, Božićni blag­dani, Božićni ukrasi… samo neki od nat­pisa koje ne možemo izbjeći ovih dana. Pro­blem je naravno u tome što su pogrešno napi­sani i „bodu nam oči”.

[Autor: Ron Doke]

[Autor: Ron Doke]

Božić je vlas­tito ime (ime blag­dana) i piše se veli­kim počet­nim slo­vom, no pri­djevi nas­tali prema vlas­ti­tim ime­nima mogu se pisati i veli­kim i malim počet­nim slo­vom. Veli­kim se pišu samo posvojni pri­djevi na ‑ov, ‑ev, ‑in, dok se ostali pišu malim počet­nim slo­vom (osim u slu­ča­je­vima kad su i sami vlas­tito ime).

Pri­djev božićni nas­tao je doda­va­njem sufiksa ‑ni ime­nici Božić i piše se malim počet­nim slo­vom. Pišemo dakle: božićni blag­dani, božićni darovi, božićni fil­movi, božićni kolači, božićni kon­cert, božićni obi­čaji, božićni sajam, božićni ukrasi, božićna bajka, božićna čes­titka, božićna priča, božićna zvi­jezda, božićno drvce, božićno pivo, božićno puto­va­nje, božićno vri­jeme

No kada je pri­djev božićni prva riječ vlas­ti­tog imena, piše se veli­kim počet­nim slo­vom: Božićni kon­cert (ime glaz­be­nog albuma Prlja­voga kaza­li­šta), Božićni otok (otok u Indij­skom oce­anu), Božićno pri­mi­rje (pri­mi­rje sklop­ljeno 1914. između nje­mač­kih i bri­tan­skih voj­ski), Božićni sajam (na Vele­sajmu), Božićna priča (roman Char­lesa Dickensa)…

Scroll To Top