Čestit Božić ili sretan Božić

Čestit Božić ili sretan Božić

Rijetko se tko pos­ljed­njih deset­ljeća nije našao u situ­aciji da pri čes­ti­ta­nju Božića ne zna koji pri­djev upo­tri­je­biti, čes­tit ili sre­tan. Kao što znamo, danas se upo­treb­lja­vaju oba načina čes­ti­ta­nja (i čes­tit Božić i sre­tan Božić), te su time oba dopu­štena, a s vre­me­nom će prev­la­dati onaj koji govor­nici odaberu.

Pri­djev sre­tan svi razu­mi­jemo i nje­gova upo­treba ni u kojoj želji nije sporna. Nesi­gurni smo oko pri­djeva čes­tit. On danas znači: „čas­tan, pošten, valjan, nepo­ro­čan, ugle­dan” (obično za ljude), ali i „prik­la­dan, dos­to­jan”. Nekoć je zna­čio i „sre­tan”, no danas to više ne znači. Pri­djev čes­tit naime nas­tao je prema sta­roj ime­nici čest, koja je zna­čila „dio, komad” (otud riječ čes­tica), ali i „dio dobra ili zla koji nekome pri­padne”, odakle se zna­če­nje pomak­nulo do ime­nice „sreća”. Čes­tit je tako ozna­či­vao onoga kojemu su „dani dobri ili veliki dije­lovi nečega”, to jest onoga koji je „sre­tan”. Je li zna­če­nje „čas­tan, ugle­dan, pošten” došlo pod utje­ca­jem ime­nice čast ili je riječ o pomaku zna­če­nja (čas­tan, pošten, a time i ugle­dan kao onaj koji ima sreće i kojemu je dano dobro), teško je sa sigur­nošću reći, no sigurno je da je pri­djev čes­tit više sto­ljeća imao dva zna­če­nja − „ugle­dan” i „sre­tan”. Iako ostatke poto­njega zna­če­nja ovoga pri­djeva još pro­na­la­zimo u gla­golu čes­ti­tati (pože­ljeti nekomu sreću) ili u pri­djevu zlo­čest (koji sadr­žava zlu sreću), ono se ipak s vre­me­nom izgubilo.

Upravo stoga pri­djev čes­tit danas nećemo upo­tri­je­biti za pri­mje­rice čes­ti­ta­nje rođen­dana, Nove godine, Dana držav­nosti, čak ni Uskrsa. Pri­djev čes­tit u sin­tagmi čes­tit Božić više je na razini fraze nego stvar­noga suvre­me­nog zna­če­nja. U tome smislu izraz čes­tit Božić možemo tuma­čiti kao dio tra­di­cije. No pri­tom ne treba smet­nuti s uma da je i izraz sre­tan Božić tako­đer dio tra­di­cije, na kraju, čes­tit u tra­di­ci­onal­nome smislu čes­ti­ta­nja treba zna­čiti upravo „sretan”.

Važno je shva­titi da izraz čes­tit Božić nije ni po čemu „hrvat­skiji” i bolji od obične želje sre­tan Božić, kako se to kat­kad pri­ka­zuje. Kao što već reko­smo, u proš­losti je pri­djev čes­tit zna­čio upravo „sre­tan”, a danas mu je zna­če­nje ponaj­prije „pošten, dos­to­jan” i ne upo­treb­ljava se za čes­ti­ta­nje dru­gih blag­dana i praz­nika. Stoga je govor­ni­cima zna­če­nje pri­djeva čes­tit u ovome izrazu vrlo nejasno, o čemu svje­doče i brojne „teorije”. Naime, nema­jući dru­goga izbora, govor­nici su si poku­šali sami objas­niti zna­če­nje pri­djeva čes­tit pri čes­ti­ta­nju Božića. Pre­tra­žu­jući inter­net naišli smo na uis­tinu neo­bična tuma­če­nja, pri­mje­rice da je to dan kad je rođen Isus pa se zato čes­tita s čes­tit, da se kaže čes­tit jer Božić dolazi prije Nove godine ili zato što traje jedan dan… Ovi poku­šaji objaš­nja­va­nja nedvoj­beno pot­vr­đuju da izraz čes­tit Božić danas jed­nos­tavno − ne razumijemo.

Da zaklju­čimo, pri oda­bi­ra­nju pri­djeva za čes­ti­ta­nje pot­puno ste slo­bodni. Želite li upo­tri­je­biti pri­djev čes­tit, slo­bodni ste to uči­niti i nitko vas nema pravo isprav­ljati. Želite li pak izbjeći bilo kakvo i bilo čije poli­tičko eti­ke­ti­ra­nje na mjestu koje nije pri­mje­reno tomu, možete poseg­nuti za nekim „poli­tički neutral­nim”, a ipak pri­mje­re­nim pri­dje­vom poput bla­gos­lov­ljen, rados­tan ili veseo.

Scroll To Top