Igdje, ikamo, ikuda…

Poput pri­loga gdje, kamo i kuda pona­šaju se i pri­lozi izve­deni iz njih. I te mjesne pri­loge možemo podi­je­liti u tri uvjetne sku­pine: „pri­loge mjesta”, „pri­loge cilja” i „pri­loge smjera”.

PRILOZI MJESTA

PRILOZI CILJA

PRILOZI SMJERA

gdje

kamo

kuda

igdje

ikamo

ikuda

nig­dje

nikamo

nikuda

neg­dje

nekamo

nekuda

kojeg­dje

koje­kamo

koje­kuda

Pod­sje­timo se, pri­log gdje ozna­čuje mjesto i dolazi uz gla­gole miro­va­nja. Jed­nako je i s pri­lo­zima igdje, nig­dje, neg­dje, kojeg­dje… Pri­log kamo ozna­čuje cilj kre­ta­nja i dolazi uz gla­gole kre­ta­nja. Jed­nako je i s pri­lo­zima ikamo, nikamo, nekamo, koje­kamo… Pri­log kuda, kao i pri­lozi ikuda, nikuda, nekuda, koje­kuda, ozna­čuju smjer, put kre­ta­nja. Njih upo­treb­lja­vamo uz gla­gole kretanja.

Jesi li puto­vao ikamo ove godine?

Nisam nikamo puto­vao, dakle nisam nig­dje ni bio.

Neg­dje ćemo se već sresti.

Nemoj koje­kuda lutati.

Scroll To Top