Impressum ili impresum

Ime­nicu impre­sum pre­uzeli smo iz latin­skog jezika (prema impre­ssum − „ono što je utis­nuto”). Ona ozna­čuje ukup­nost poda­taka o nekoj publi­ka­ciji: ime autora i izda­vača, vlas­nika autor­skih prava, godinu i mjesto izda­va­nja i slično.

Riječ je s vre­me­nom ušla u hrvat­ski jezik i danas je nje­gov puno­pra­van član. Što­više, i nemamo drugi izraz za ovaj pojam. Dakle ako je ovaj lati­ni­zam riječ hrvat­skog jezika, a jest, tre­bali bismo je pisati prema nje­go­vim pra­vi­lima. To kon­kretno znači da nema mjesta dvos­tru­kom glasu s − pišemo samo impre­sum.

Zanim­ljivo je da ova ime­nica nije pot­puno pra­vilno pre­uzeta. Naime tre­bao se odba­citi latin­ski nas­ta­vak -um, no budući da je pri­hva­ćena ovako, nema potrebe da se uvodi neki novi oblik. Slično smo pre­uzeli i ime­nice datum, forum, opi­jum ili refe­ren­dum.

Scroll To Top