Je li obećanje dano ili dato?

Riječi dan i dat gla­gol­ski su pri­djevi trpni. Pojed­nos­tav­ljeno rečeno, ovaj se gla­gol­ski oblik tvori uglav­nom od pri­je­laz­nih gla­gola doda­va­njem sufiksa: ‑n, ‑en, ‑jen, ‑ven ili ‑t. Pod­sje­timo se, pri­je­laz­nim gla­go­lima sma­tramo gla­gole koji imaju dopunu u aku­za­tivu (padežu koji odgo­vara na pita­nja koga? što?).

obe­ćati − obećan

namo­čiti − namočen

pro­mi­je­niti − promijenjen

pri­kriti − prikriven

poz­nati − poznat

Gla­gol­ski se pri­djev trpni uglav­nom upo­treb­ljava za tvorbu pasiva, no može pos­tati i pravi pridjev.

Kat­kad se od nekoga gla­gola gla­gol­ski pri­djev trpni može tvo­riti i pomoću sufiksa koji zavr­šava gla­som n i od sufiksa ‑t. Uvri­je­žilo se da se tada pred­nost daje češ­ćem tvor­be­nom modelu, dakle sufiksu koji zavr­šava gla­som n.

Upravo je to slu­čaj s gla­gol­skim pri­dje­vom trp­nim prema gla­golu dati i nje­go­vim izve­de­ni­cama − možemo tvo­riti oblike dan i dat, kao i dodan i dodat, izdan i izdat, pre­dan i pre­dat, pro­dan i pro­dat, udana i udata, zadan i zadat.

S tvor­bene su strane svi ovi oblici dobri, no kako bi se izbje­gle dvos­tru­kosti, u opće­ni­toj tež­nji da se hrvat­ski stan­dardni jezik učini jed­nos­tav­ni­jim i sus­tav­ni­jim, norma daje pred­nost obli­cima koji se ukupno češće upo­treb­lja­vaju, to jest gla­gol­skim pri­dje­vima: dan, dodan, izdan, pre­dan, pro­dan, udana, zadan...

Dakle nijedni oblici nisu pogrešni, no riječ je o nas­to­ja­nju da se jezik, koji svo­jom slu­že­nošću opte­re­ćuje i govor­nike kojima je mate­rin­ski, dugo­ročno gle­dano učini logič­ni­jim i jednostavnijim.

Scroll To Top