Mađarska ili Madžarska

Danas se, s tek rijet­kim iznim­kama, jezi­kos­lovci slažu u stavu da pred­nost valjda dati riječi Mađar­ska i nje­zi­nim izve­de­ni­cama. U proš­losti je bilo raz­dob­lja kad se pred­nost davala obliku s gla­som , ali i raz­dob­lja kad su se oba oblika izjed­na­či­vala. Što se tiče autora koji su pisali prije ujed­na­či­va­nja gra­fije, neri­jetko zapravo nismo sigurni kako su pisali.

Oblici s gla­som u hrvat­ski su pre­uzeti posred­stvom tur­skog jezika − tur­ski Macar izgo­vara se kao [madžar], a i tur­ski glas koji se bilježi gra­fe­mom c u hrvat­ski se u pra­vilu pre­uzima kao . Zanim­ljivo je da je prvi spo­men mađar­skog naroda zabi­lje­žen u arap­skim kro­ni­kama iz 9. sto­ljeća, što je zasi­gurno imalo pri­li­čan utje­caj na šire­nje mađar­skog imena posred­stvom ovih istoč­nih jezika.

Pa ipak, mi smo kas­nije oblik pre­uzeli izravno iz mađar­skog jezika − mađar­ski magyar izgo­vara se pri­bližno kao [mađar]. Mađar­ski skup gy u hrvat­ski jezik pre­uzi­mamo kao đ (iako je mađar­ski suglas­nik izgo­vorno još i „mekši”, đ je naš naj­slič­niji glas).

S obzi­rom na to da se pri pre­uzi­ma­nju pred­nost daje pre­uzi­ma­nju iz jezika izvor­nika, da je poto­nji izgo­vor bliži mađar­skomu, a i s obzi­rom na to da su oblici s gla­som đ u suvre­me­nome hrvat­skom kor­pusu i do dva­de­set puta češći u upo­trebi, možemo reći da je oblik Mađar­ska nedvoj­beno prev­la­dao te da mu valja dati pred­nost, kao i nje­go­vim izve­de­ni­cama (Mađar, Mađa­rica, mađar­ski…).

Scroll To Top