Majca ili majica

U hrvat­skom je stan­dardu pri­hvat­ljiv samo oblik majica. Riječ potječe iz tali­jan­skog jezika, prema ime­nici maglia. Pre­uzeli smo je kao maja, a potom smo od nje nači­nili uma­nje­nicu majica (doda­va­njem sufiksa ‑ica osnovi maj‑). S obzi­rom na to da je glas i dio sufiksa, on se ne gubi ni pri sklanjanju.

 

JEDNINA

MNOŽINA

N

majica

majice

G

majice

majica

D

majici

maji­cama

A

majicu

majice

V

majice/majico

majice

L

majici

maji­cama

I

maji­com

maji­cama

U dativu i loka­tivu jed­nine valja pri­pa­ziti: oni glase majici, ne majci. Slično je i s geni­ti­vom mno­žine: on glasi majica, ne majci ili majici:

Imam mrlju na majci. > Imam mrlju na majici.

Nemam čis­tih majci/majici. > Nemam čis­tih majica.

Zanim­ljivo je da je riječ majica s vre­me­nom izgu­bila demi­nu­tivno zna­če­nje. Tako danas od nje možemo nači­niti novu uma­nje­nicu (maji­čica), ponovno doda­va­njem sufiksa ‑ica. Pri­tom dolazi do gla­sovne pro­mjene pa se c pre­tvara u č: majic‑ + ‑ica > majičica.

Scroll To Top