Nova godina ili nova godina

Nova godina ili nova godina

Tko se nije našao u situ­aciji da ne zna kako čes­ti­tati nado­la­zeću godinu − što pisati veli­kim počet­nim slo­vom, a što malim?

Kada mis­limo na praz­nik, 1. siječ­nja, pišemo Nova godina. Prva riječ u ime­nima blag­dana i praz­nika piše se veli­kim počet­nim slo­vom, a ostale malim, osim u slu­ča­je­vima kad su i same vlas­tito ime. To kon­kretno znači da kada nekomu zaže­limo sretnu Novu godinu, želimo mu zapravo sre­tan prvi dan mje­seca siječnja.

Mis­limo li na pak na cijelu nado­la­zeću godinu, pisat ćemo nova godina jer ona nije nikakvo vlas­tito ime − svaka je godina jed­nom nova. Upravo bi ovaj oblik tre­bao biti češći u čes­tit­kama kako bi se želje odno­sile na cijelu godinu, ne samo na nje­zin prvi dan. Uspješna vam nova godina tako znači: „neka vam cijela nado­la­zeća godina bude uspješna”.

Treća ina­čica ne pos­toji, što znači da oblik Nova Godina nije pravilan!

Sretna Nova godina! PRAVILNO Misli se na praz­nik koji se obi­lje­žava 1. siječnja.
Sretna nova godina! PRAVILNO Misli se na cijelu nado­la­zeću godinu.
Sretna Nova Godina! NEPRAVILNO Imena praz­nika pišu se tako da se samo prvi član piše veli­kim počet­nim slovom.
Sretna Nova 2014. Godina!  Sretna Nova 2014. godina!  Sretna nova 2014. Godina! NEPRAVILNO Tre­balo bi: „Sretna nova, 2014. godina!”, a uz broj godine pri­djev nova zapravo i nije potre­ban, pa bismo rekli: „Sretna 2014. godina!”

 

Ilus­tra­cija: Sj. Liew, Flickr

Scroll To Top