Otočki i otočni

Oba su ova pri­djeva dobra, ali ne znače isto. Jedan je nas­tao prema općoj ime­nici otok, a drugi prema vlas­ti­toj ime­nici Otok. S obzi­rom na to da ove ime­nice imaju jed­nak gla­sovni sas­tav, i nji­hovi su pri­djevi mogli biti jed­naki, no kako hrvat­ski jezik pri­djeve tvori na više načina, to je bogat­stvo pri­rodno isko­ri­šteno za lakšu komunikaciju.

Prema ime­ni­cama koje ozna­čuju zem­ljo­pisna imena pri­djevi se naj­češće tvore sufik­som ‑ski. To znači da prema ime­nici Otok pri­djev glasi otočki („koji se odnosi na Otok”).

Od opće je ime­nice pri­djev stvo­ren doda­va­njem sufiksa ‑ni, pa imamo otočni („koji se odnosi na otok”).

Oba se ova pri­djeva mogu naći u slič­nim sin­tag­mama, ali im zna­če­nje naravno neće biti isto. Kažemo li otočki obi­čaji, mis­limo na obi­čaje svoj­stvene mjestu Otoku, dok sin­tag­mom otočni obi­čaji ozna­ču­jemo obi­čaje na oto­cima; otoč­kim medi­jima sma­tramo medije u mjestu Otoku, dok otoč­nim medi­jima ime­nu­jemo medije koji dje­luju na otocima.

Scroll To Top