Pojasovi ili pojasevi

Neke ime­nice muškog roda iza­zi­vaju dvojbu u ins­tru­men­talu jed­nine i u mno­žin­skim obli­cima ako imaju dugu mno­žinu (tj. mno­žinu s umet­kom); pri­mje­rice glasi li ins­tru­men­tal jed­nine ime­nice pojas pojasom ili pojasem, a nomi­na­tiv mno­žine pojasovi ili pojasevi (uz nedvoj­ben oblik pojasi, naravno). Dru­ga­čije rečeno, dodaje li se osnovi (pojas-) nas­ta­vak -om ili -em u ins­tru­men­talu, odnosno ume­tak -ov- ili -ev- u množini?

Kod ime­nica muškog roda nas­ta­vak za ins­tru­men­tal glasi -om, a mno­žin­ski ume­tak -ov-, ali može doći do pri­je­glasa, gla­sovne pri­mjene pri kojoj se glas o zamje­njuje gla­som e kada osnova završava:

− nep­ča­nim suglas­ni­cima ili pala­ta­lima, to jest gla­so­vima č, ć, , đ, j, lj, nj, š i ž (bičevi, srndaćem, bridžem, smuđevi, tečajevi, koraljem, vrganjem, koševi, stažem)

− nep­ča­nim suglas­nič­kim sku­pi­nama št i žd (plaštevi, daždem)

− gla­som c (maslacem).

Budući da osnova ime­nice pojas glasi pojas-, vidimo da zavr­šava gla­som s, a on ne pro­uz­ro­čuje pri­je­glas. To znači da ins­tru­men­tal glasi poja­som, a mno­žina poja­sovi. Isto je i s ime­ni­cama: bris (bri­som, bri­sovi), kurs (kur­som, kur­sovi), kut (kutom, kutovi), mlaz (mla­zom, mla­zovi), mraz (mra­zom, mra­zovi), nos (nosom, nosovi), plus (plu­som, plu­sovi), puls (pul­som, pul­sovi)…

Scroll To Top