Predikat, ali subjekt i objekt

Uspo­re­đu­jući ove tri ime­nice, koje se zbog svo­jega zna­če­nja vrlo često jav­ljaju u istom kon­tek­stu, govor­nici se kat­kad zapi­taju zašto ime­nica pre­di­kat između gla­sova k i t ima a, dok oblike subje­kat i obje­kat ne sma­tramo ele­men­tima hrvat­skoga stan­dard­nog jezika.

Sve smo tri ime­nice pra­vilno posu­dili iz latin­skog jezika, i to tako da smo im odba­cili nas­ta­vak i dobili nomi­na­tiv jed­nine: pre­di­kat prema latin­skom pra­edi­ca­tum, subjekt prema subjec­tum, a objekt prema objec­tum. Kao što vidimo, raz­like pos­toje već u latin­skim osnovama.

S obzi­rom na to da se skup kt ne mora ras­tav­ljati ume­ta­njem samo­glas­nika, pred­nost se daje pra­vil­nom pre­uzi­ma­nju (pre­uzi­ma­nju cijele osnove bez nas­tavka ‑um). Pišemo dakle subjekt i objekt, ne subje­kat i obje­kat.

Scroll To Top