Smijemo li designirati?

U osnovi je gla­gola iz nas­lova latin­ski gla­gol desig­nare, „ozna­čiti, ozna­či­vati”, a mi smo ga pre­uzeli u zna­če­nju „odre­diti, ime­no­vati koga za važnu duž­nost”, odnosno u opće­ni­tom zna­če­nju „odre­diti, pre­do­dre­diti”. Ovaj se gla­gol u hrvat­skom jeziku upo­treb­ljava vrlo rijetko, ali je u nave­de­nim zna­če­njima pot­puno dobar (desig­ni­rani kar­di­nal, desig­ni­rani minis­tar).

No u novije vri­jeme možemo naići na jedan drugi gla­gol „desig­ni­rati”. Riječ je o gla­golu izve­de­nom prema nepri­la­go­đe­noj ime­nici design. Naravno, riječ je o ime­nici dizajn. Nju smo pre­uzeli iz engle­skog jezika (design), a podri­je­tlo joj je, poga­đate, latin­sko. Dizajn je danas pri­la­go­đen angli­zam: uklo­pio se u sus­tav hrvat­skog jezika i više nema potrebe da ga zapi­su­jemo kao design. Samim time i gla­gol koji smo nači­nili od ove ime­nice ne možemo pisati desig­ni­rati, nego dizaj­ni­rati.

Kao što vidimo, riječ je o dvama raz­li­či­tim gla­go­lima koji imaju i raz­li­čita zna­če­nja. Dakle ako vam netko želi „desig­ni­rati tem­plate na vešem site-u”, raz­mis­lite. Barem o lekturi.

Scroll To Top