Vremenom ili s vremenom

Koji je izraz dobar, s vre­me­nom će biti bolje ili vre­me­nom će biti bolje? U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku s ins­tru­men­ta­lom riječi vri­jeme − kada je u službi pri­ložne oznake vre­mena − dolazi pri­jed­log s.

Vre­me­nom će biti bolje. > S vre­me­nom će biti bolje.

Vre­me­nom će se i to rije­šiti. > S vre­me­nom će se i to riješiti.

Nje­gov je rad vre­me­nom pos­tao odli­čan. > Nje­gov je rad s vre­me­nom pos­tao odličan.

Priče su se vre­me­nom poka­zale toč­nima. > Priče su se s vre­me­nom poka­zale točnima.

Naravno da valja pri­pa­ziti u slu­ča­je­vima kada je ins­tru­men­tal ove ime­nice u nekoj dru­goj reče­nič­noj službi. Ako je pri­mje­rice u službi objekta (koji bismo možda mogli nazvati i ins­tru­men­ta­lom sred­stva), pri­jed­log s ne dolazi.

Mete­oro­lozi se bave s vre­me­nom. > Mete­oro­lozi se bave vremenom.

Scroll To Top