Breaking news ili izvanredne vijesti

Engle­ska sin­tagma bre­aking news, poga­đate, ne pri­pada hrvat­skom jeziku. Nema potrebe ni za nje­zi­nim pohr­va­ći­va­njem (bre­king njuz). Mi naime imamo vlas­titi izraz za nove, udarne vijesti koje pre­ki­daju usta­ljen ras­po­red objav­lji­va­nja novosti − izvan­redne vijesti.

Iako nije riječ o dos­lov­nom pri­je­vodu, jer engle­ska ime­nica bre­aking znači „lom­lje­nje, pre­ki­da­nje”, pri­djev izvan­re­dan vrlo dobro opi­suje takve vijesti jer se one uis­tinu objav­ljuju izvan pos­to­je­ćeg reda, to jest neplan­ski, a samim time suge­ri­raju da je riječ o vrlo važ­nim doga­đa­jima o kojima jav­nost treba biti obaviještena.

Iako takve vijesti kod nas ništa „ne lome”, one izlaze izvan pos­to­je­ćeg reda i imaju svoj dobar i funk­ci­ona­lan naziv koji ne treba zamje­nji­vati engleskim.

Scroll To Top