Dinosauri ili dinosaurusi

Ove se živo­ti­nje u hrvat­skom jeziku nazi­vaju dino­sa­uri. Naziv je podri­je­tlom lati­ni­zi­rana kova­nica (dino­sa­urus) grč­kih riječi deinos („stra­šan”) i sauros („gušter”). Riječ je stvo­rena sre­di­nom 19. sto­ljeća kako bi se njome ozna­čio ovaj živo­tinj­ski red.

Kako ime­nice iz latin­skog jezika pre­uzi­mamo tako da im odba­cimo nas­ta­vak ‑us, i riječ dino­sa­urus pre­uzeli smo bez latin­skog nas­tavka za nomi­na­tiv, dakle kao dino­saur.

Da zaklju­čimo: oblik dino­sa­urus valja izbje­ga­vati i zamje­nji­vati ga pohr­va­će­nim obli­kom dino­saur.

svi­jet dino­sa­urusa > svi­jet dinosaura

šet­nja s dino­sa­uru­sima > šet­nja s dinosaurima

Scroll To Top