Dobro veče, dobar večer ili dobra večer

Riječ večer u stan­dard­nom je jeziku ime­nica žen­skog roda, i to tako­zvane i‑sklonidbe.

JEDNINA

MNOŽINA

N

večer

večeri

G

večeri

večeri

D

večeri

veče­rima

A

večer

večeri

V

večeri

večeri

L

večeri

veče­rima

I

večeri

veče­rima

S obzi­rom na to da je žen­skog roda, u istom rodu treba biti i pri­djev koji dolazi uz nju. Kažemo tako dobra večer, momačka večer, dje­vo­jačka večer, lijepa večer, topla večer

Moramo ovdje napo­me­nuti da poje­dini jezični savjet­nici samo u poz­dravu dopu­štaju i oblik dobar večer, pri čemu je večer muškog roda. Većina, pa i mi, ne sma­tramo takvu upo­trebu naj­bo­ljim izborom.

Večer [autor:     Kevin Chodzinski]

Večer [autor: Kevin Chodzinski]

Osim oblika večer, jav­lja se i ina­čica veče, koja je sred­njeg roda. Pro­blem je kod nje to što se uglav­nom upo­treb­ljava u nomi­na­tivu jed­nine, rjeđe u dru­gim pade­žima, dok vlas­tite mno­žine uopće nema.

 

JEDNINA

N

veče

G

večera

D

večeru

A

veče

V

veče

L

večeru

I

veče­rom

Iako oblik veče nije rije­dak u govoru, u stan­dardu je bolje upo­tri­je­biti ime­nicu žen­skog roda (večer).

Scroll To Top