Gruda ili grudva

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku pos­toji samo ime­nica gruda. Ova riječ svoje podri­je­tlo vuče još iz pras­la­ven­skog jezika, gdje je imala isti oblik. Gruda ozna­čuje zbi­jen, okru­glast dio naj­češće sipke tvari. Govo­rimo tako o grudi sni­jega, grudi sira, grudi zem­lje, a u pre­ne­se­nom zna­če­nju i o rod­noj grudi, to jest o domo­vini.

Prema osnov­noj smo ime­nici izveli gla­gol gru­dati, a iz njega gla­gol­sku ime­nicu gru­da­nje. Tu je i pri­djev gru­dast („koji sadr­žava grude”) te gla­gol zgru­dati se („pos­tati gru­dast, pre­tvo­riti se u grudu”).

S obzi­rom na to da se u osnovi ove tvor­bene poro­dice nalazi riječ gruda, ne gru­dva, ni oblici gru­dvati, gru­dva­nje, gru­dvast, zgru­dvati se… nisu dobri i ne valja ih upotrebljavati.

gru­dva sni­jega > gruda sni­jega

tra­di­ci­onalno gru­dva­nje > tra­di­ci­onalno grudanje

Djeca se gru­dvaju. > Djeca se grudaju.

Scroll To Top