Kažemo li da paket nešto sadrži ili da nešto sadržava

Oko dava­nja pred­nosti jed­nom od gla­gola sadr­žati i sadr­ža­vati jezi­kos­lovci se uglav­nom ne slažu: neki sma­traju da je bolji sadr­žati, neki pred­nost daju gla­golu sadr­ža­vati, dok neki misle da su dobra oba.

Paket [autorica: Letha Colleen Myers]

Paket [auto­rica: Letha Col­leen Myers]

Čini se da je gla­gol sadr­žati sta­riji, a i nje­gov se pre­zent (sadr­žim, sadr­žiš, sadrži, sadr­žimo, sadr­žite, sadrže) upo­treb­ljava češće od pre­zenta gla­gola sadr­ža­vati (sadr­ža­vam, sadr­ža­vaš, sadr­žava, sadr­ža­vamo, sadr­ža­vate, sadr­ža­vaju).

No pogle­damo li druga vre­mena, vidjet ćemo nešto neo­bično. Futur prvi gla­gola sadr­žati (sadr­žat ću, sadr­žat ćeš, sadr­žat će, sadr­žat ćemo, sadr­žat ćete, sadr­žat će) upo­treb­ljava se iznimno rijetko, bitno rjeđe od futura prvoga gla­gola sadr­ža­vati (sadr­ža­vat ću, sadr­ža­vat ćeš, sadr­ža­vat će, sadr­ža­vat ćemo, sadr­ža­vat ćete, sadr­ža­vat će). Vrlo je slično i s proš­lim vre­me­nom: per­fekt gla­gola sadr­žati (sadr­žao sam, sadr­žao si, sadr­žao je, sadr­žali smo, sadr­žali ste, sadr­žali su) neus­po­re­divo je rjeđi od per­fekta gla­gola sadr­ža­vati (sadr­ža­vao sam, sadr­ža­vao si, sadr­ža­vao je, sadr­ža­vali smo, sadr­ža­vali ste, sadr­ža­vali su).

Činje­nica da je gla­gol sadr­ža­vati pri­su­tan u jeziku u svim gla­gol­skim obli­cima čini nam se dovolj­nim raz­lo­gom da mu se da pred­nost. No kako pos­toje pre­po­ruke i za oblik sadr­žati, ne bismo htjeli biti isključivi.

Scroll To Top