Kuhani sirovi ili kuhani sirevi

Naziv ovoga mli­ječ­nog pro­izvoda iza­ziva nedo­umice kad je u ins­tru­men­talu jed­nine (sirem ili sirom), odnosno kad je u mno­žini (sirovi, sirova… ili sirevi, sireva…). Jezični pri­ruč­nici uglav­nom ne donose sporne oblike ove ime­nice, a detalj­nije se njome bave tek gramatike.

Ime­nica sir pri­pada ime­ni­cama čija osnova zavr­šava na neka­daš­nje nep­čano (pala­talno) r − a znamo da pala­talni gla­sovi utječu na sklo­nidbu ime­nica muškog roda u ins­tru­men­talu jed­nine (traže nas­ta­vak ‑em), na mno­žin­ski ume­tak ako ga ime­nica ima (-ev‑), te, ako se može tvo­riti, na posvojni pri­djev (‑ev).

No kako r već sto­lje­ćima nije nep­čano, sklo­nidba se pos­tupno mije­nja i pri­la­go­đava onoj koja je svoj­stvena ime­ni­cama kojima osnova ne zavr­šava nep­ča­nim gla­som. Tako se već uobi­ča­jilo da ovakve ime­nice u ins­tru­men­talu imaju nas­ta­vak ‑om, kažemo dakle sirom (pita sa sirom, burek sa sirom), baš kao i čirom, hirom, mirom, pirom, virom...

Pro­ble­ma­tična ostaje mno­žina: sirovi ili sirevi. Nor­ma­tivni pri­ruč­nici ovdje nemaju pot­puno jed­nak stav. Tako prema jed­nima prev­la­dava oblik sirovi, dok prema dru­gima pos­toje dvojni oblici (i sirevi i sirovi). Da nema jedins­tve­nog stava, zna­ko­vito pri­ka­zuje i činje­nica da Hrvat­ski jezični savjet­nik na 140. stra­nici, u dijelu o mno­žin­skim umet­cima, donosi oblik sirovi, ali u samom rječ­niku, na 1330. stra­nici, donosi oblik − sirevi.

Mogli bismo reći da ime­nica sir, kao i ime­nica čir, u mno­žini može imati dvos­truke oblike. Za raz­liku od ime­nica hir, pir ili vir, koje imaju samo oblike hirovi, pirovi i virovi, ime­nice sir i čir mogu imati i ume­tak ‑ov‑ i ume­tak ‑ev‑ (sirovi i sirevi; čirovi i čirevi). Iako su u upo­trebi češći oblici sirevi i čirevi, ni oblici sirovi i čirovi nisu pogrešni.

Pos­toji velika moguć­nost da će u buduć­nosti i ime­nica čir izgu­biti mno­žin­ski oblik čirevi i pri­la­go­diti se sus­tavu, dok nam se čini da bi to kod ime­nice sir moglo biti malo spo­rije − ako se uopće dogodi jer bi se mno­žin­ski oblik sirevi mogao zadr­žati kao raz­lika prema pri­djev­nom obliku sirovi (prema sirov).

Scroll To Top