Kupaona ili kupaonica

Ime­nice koje se tvore sufik­sima ‑ona i ‑onica pri­pa­daju tako­zva­nim mjes­nim ime­ni­cama. Tvore se od infi­ni­tivne osnove i uglav­nom ozna­čuju pros­to­riju ili zgradu u kojoj se odvija ono što gla­gol od kojeg su nas­tale izriče (prema gla­golu kupati: kupa‑ + ‑ona/‑onica > kupaona/kupaonica).

Nor­ma­tivna lite­ra­tura pred­nost daje ime­ni­cama tvo­re­nima sufik­som ‑ionica. Iako priz­naje i pos­to­ja­nje oblika na ‑ona, uglav­nom ih svr­stava u raz­go­vorni jezik. To kon­kretno znači da norma daje pred­nost upo­trebi oblika čeka­onica, čita­onica, kaz­ni­onica, kla­di­onica, kla­onica, kupa­onica, pra­onica, pre­da­va­onica, pro­da­va­onica, radi­onica, slu­ša­onica, spa­va­onica, šte­di­onica, uči­onica... pred obli­cima čeka­ona, čita­ona, kaz­ni­ona, kla­di­ona, kla­ona, kupa­ona, pra­ona, pre­da­va­ona, pro­da­va­ona, radi­ona, slu­ša­ona, spa­va­ona, šte­di­ona, uči­ona...

Pre­po­ruka o dava­nju pred­nosti obli­cima na ‑ionica odra­žava se i na tvorbu izve­de­nica, ponaj­prije pri­djeva; naravno, ako izve­de­nice od poje­dine ime­nice pos­toje. Tako pri­djevi prema ovom tipu ime­nica glase pri­mje­rice kaz­ni­onički (na kaz­ni­on­ski), kupa­onički (ne kupa­on­ski) ili uči­onički (ne uči­on­ski).

Scroll To Top