Niti… niti

Sime­trične vez­nike niti… niti upo­treb­lja­vamo za nije­ka­nje sure­če­nica, pri čemu su one same for­malno jesne. Dru­gim rije­čima, vez­nici niti… niti ne dolaze uz drugu negaciju.

Žena niti plače niti kuka, nego nijema po kući radi i Palunka dvori…

Niti pjeva niti si pripjevkuje…

Niti sunce peče niti kiša pada…

Na svje­tlu dana niti što vide niti što čuju...

Niti.. niti [autor: Hartwig Kopp-Delaney]

Niti.. niti [autor: Har­twig Kopp-Delaney]

Vez­nici niti… niti smis­lom su usko vezani uz gla­gole (to jest uz pre­di­kate) i ne valja ih upo­treb­lja­vati uz imen­ske riječi. U tak­vim se slu­ča­je­vima upo­treb­lja­vaju vez­nici ni… ni.

Neće niti hrane niti vode. > Neće ni hrane ni vode. (Niti hoće hrane niti hoće vode.)

Ona ne jede niti meso niti ribu. > Ona ne jede ni meso ni ribu. (Ona niti jede meso niti jede ribu.)

Prak­tično pra­vilo kaže da se vez­nici niti… niti upo­treb­lja­vaju onda kada se ne mogu upo­tri­je­biti vez­nici ni… ni.

Scroll To Top