Optimalan − optimalniji − najoptimalniji

Iz latin­skog smo pre­uzeli neke pri­djeve koji u izvor­nom jeziku u sebi već sadr­ža­vaju super­la­tivno zna­če­nje (to jest ozna­čuju ime­no­vano svoj­stvo u naj­ve­ćoj mogu­ćoj mjeri). Takvi su pri­djevi uglav­nom nači­njeni od latin­skog super­la­tiva, a to su pri­mje­rice: mak­si­ma­lan, mini­ma­lan, opti­ma­lan, ali i ide­alan, esen­ci­ja­lan, mino­ran, eks­tre­man

Jezični su pri­ruč­nici uglav­nom složni u stavu da takve pri­djeve ne treba stup­nje­vati. To znači da u hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovi pri­djevi nemaju oblike za  kom­pa­ra­tiv i super­la­tiv poput mak­si­mal­niji i naj­mak­si­mal­niji, mini­mal­niji i naj­mi­ni­mal­niji, opti­mal­niji i naj­op­ti­mal­niji, ide­al­niji i naj­i­de­al­niji

No govor­nici uporno kom­pa­ri­raju i ove pri­djeve. Rekli bismo da hrvat­skom jeziku nije svoj­stveno nes­tup­nje­va­nje opis­nih pri­djeva, čak ni onda kada u pozi­tivu ozna­čuju posje­do­va­nje odre­đe­nog svoj­stva u naj­ve­ćoj mjeri. Naime neki jezi­kos­lovci tvrde da se ne bi tre­bao stup­nje­vati ni pri­djev bitan, pa onda ni savr­šen, vele­ban i slični. No upo­treba vrlo nedvoj­beno svje­doči da se u hrvat­skome opisni pri­djevi uvi­jek stup­njuju, bez obzira na nji­hovo zna­če­nje u pozi­tivu. Čak se i pri­djev mrtav može stup­nje­vati (mrtviji, naj­mr­tviji − Pos­ta­jao je sve mrtviji i mrtviji.).

Ne želimo vam savje­to­vati da ne sli­je­dite nor­ma­tivna pra­vila, ali se nadamo da će se norma jed­nom pro­mi­je­niti. Izvorno latin­sko zna­če­nje ne bi tre­balo biti pre­sudno za upo­trebu tih pri­djeva u hrvat­skom jeziku, tim više što većina govor­nika ne zna da je riječ o pri­dje­vima nas­ta­lima od latin­skog super­la­tiva. Sma­tramo da norma, s druge strane, svim govor­ni­cima mora pru­žati moguć­nost da svla­daju stan­dardni jezik bez obzira na nji­hovu for­malnu naobrazbu, što ovakva pra­vila nipo­što ne olak­ša­vaju. Povrh toga, čini se da je za hrvat­ski jezik karak­te­ris­tično da se opisni pri­djevi mogu stup­nje­vati bez obzira na nji­hovo značenje.

Dok se nor­ma­tivne pre­po­ruke ne pro­mi­jene, ne zabo­ra­vite da se neki pri­djevi u stan­dard­nom jeziku ne stupnjuju.

Scroll To Top