Svakog vikenda ili svaki vikend

U reče­ni­cama Putu­jem sva­kog vikenda. i Putu­jem svaki vikend. pri­ložne oznake vre­mena imaju isto zna­če­nje. Riječ je o vre­men­skom geni­tivu (sva­kog vikenda) i vre­men­skom aku­za­tivu (svaki vikend).

Vre­men­ski geni­tiv i vre­men­ski aku­za­tiv ozna­čuju vri­jeme u kojem se nešto zbiva, naj­češće su u službi pri­ložne oznake vre­mena i u većini se slu­ča­jeva mogu zami­je­niti jedan dru­gim, što znači da se oba načina izra­ža­va­nja vre­mena sma­traju dobrima.

Sami se oblici sas­toje od ime­nice i pri­djevne riječi (pri­djeva, zamje­nice ili broja): proš­log čet­vrtka i prošli čet­vr­tak, ovog mje­seca i ovaj mje­sec, prvoga dana i prvi dan

Prvi sam dan zakas­nio. = Prvoga sam dana zakasnio.

Spa­vao sam cijeli dan. = Spa­vao sam cije­loga dana.

Taj sam uto­rak bio slo­bo­dan. = Toga sam utorka bio slobodan.

Scroll To Top