Tekstni ili tekstualni

Ime­nica tekst potječe iz latin­skog jezika (textus). Pre­uzeli smo je bez nas­tavka -us, zami­je­nivši x sku­pom ks − dakle kao tekst.

Prema ovoj se ime­nici tvore i pri­djevi, i to dva: tek­s­tu­alan (odre­đeni oblik tek­s­tu­alni) i tek­s­tni. Pri­djev tek­s­tu­alan zapravo nije tvo­ren, nego posu­đen, dok smo pri­djev tek­s­tni pra­vilno nači­nili doda­va­njem sufiksa ‑ni ime­nici tekst.

Tekstni okvirZna­čenj­ski se ovi pri­djevi nisu znat­nije dife­ren­ci­rali, što znači da znače pri­bližno isto − „koji se odnosi na tekst, koji je nači­njen od teksta”.

Kako onda znati koji oda­brati? I to je zapravo naj­teže pita­nje. Naime u hrvat­ski se jezik kat­kad pre­uzi­maju i strani, naj­češće podri­je­tlom latin­ski pri­djevi. No kad je u hrvat­ski pre­uzeta i ime­nica, pri­djev se može tvo­riti prema pra­vi­lima hrvat­skog jezika (imamo tako parove bak­te­ri­ja­lan i bak­te­rij­ski, mole­ku­la­ran i mole­kul­ski, tek­s­tu­alan i tek­s­tni...). Kat­kad prev­lada pre­uzet pri­djev, a kat­kad pri­djev tvo­ren u hrvat­skome prema posu­đe­noj ime­nici. Načelna se pred­nost daje pri­dje­vima nači­nje­nima u hrvat­skom jeziku, no kat­kad ih posu­đeni pri­djevi potisnu.

Rekli bismo dakle da pri­djev tek­s­tni ima nor­ma­tivnu pre­po­ruku, no kako je pri­djev tek­s­tu­alan (tek­s­tu­alni) u ovom tre­nutku češći, ne možemo reći da njega treba pod svaku cijenu zamje­nji­vati obli­kom tek­s­tni. Dok jedan od oblika u pot­pu­nosti ne prev­lada, valjalo bi dopus­titi upo­trebu obaju pri­djeva, s pre­po­ru­kom da raz­mis­lite o upo­trebi pri­djeva tek­s­tni.

tek­s­tu­alna poruka = tek­s­tna poruka

tek­s­tu­alni zada­tak = tek­s­tni zadatak

tek­s­tu­alni okvir = tek­s­tni okvir

Scroll To Top