Aljaska ili Alaska

Ime je to sje­ver­no­ame­rič­kog polu­otoka, ali i jedne savezne države unu­tar Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Država. Dosta je dugo tre­balo da se jedan oblik uobi­čaji, a usta­lio se oblik Alja­ska i zato mu treba dati prednost.

Mount McKinley, najviši aljaski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Mount McKi­nley, naj­viši alja­ski vrh [izvor: totallyfreeimages.com]

Ime potječe iz ale­ut­skog jezika, no eti­mo­lo­gija mu nije pot­puno pre­cizno odre­đena. Evi­dentno je ipak da je ale­ut­ska riječ pre­uzeta u ruski jezik kao Аляска, i to još u 18. sto­ljeću. Iz ruskog se riječ pro­ši­rila dalje, između osta­lih i u hrvat­ski jezik. Budući da smo riječ već izravno pre­uzeli iz ruskog jezika, nema potrebe da je ponovno posu­đu­jemo iz engle­skoga, tim više što je i engle­ska ina­čica Ala­ska nas­tala prema ruskom nazivu (ne zabo­ra­vimo da je ovaj polu­otok bio u ruskom vlas­niš­tvu i da ga je SAD kupio od Rusije).

U dativu i loka­tivu ova ime­nica može gla­siti Aljasci i Alja­ski. Naime zem­ljo­pisna imena koja zavr­ša­vaju na -ska (i skla­njaju se kao ime­nice) u dativu i loka­tivu imaju dvojne oblike: Sutjesci i Sutje­ski, Gra­dišci i Gradiški.

Scroll To Top