Aljaski ili aljaški

Kako bi tre­bao gla­siti pri­djev prema ime­nici Alja­skaalja­ski ili alja­ški? Nor­ma­tivna se lite­ra­tura rijetko bavi ovim pri­dje­vom, no pri­ruč­nici koji ga donose navode isklju­čivo oblik alja­ski. Una­toč tomu u upo­trebi je oblik alja­ški češći.

Ime­nica Alja­ska na prvi pogled izgleda poput poime­ni­če­nih pri­djeva, koji nisu rijetki pri ime­no­va­nju zem­ljo­pis­nih pre­djela − to su pri­djevi koji su pre­uzeli ulogu ime­nica (Hrvat­ska, Mađar­ska, Češka...) i čiji je osnovni oblik jed­nak ime­nič­kom obliku (dakle ime­nica je Hrvat­ska, a pri­djev hrvat­ski, -a, -o). Pri­djevi se tvore na isti način i kod ime­nica čije pri­djevno podri­je­tlo nije posve očito, tj. i ovdje su pri­djevni oblici isto­vjetni ime­nič­kima: Imot­ski i imot­ski, Makar­ska i makar­ski, Sutje­ska i sutje­ski, Gra­di­ška i gra­di­ški.

Alaski malamut

Ala­ski mala­mut; autor: Paul Moody

Iako je riječ Alja­ska pre­uzeta u hrvat­ski i zapravo ne potječe od pri­djeva, ponaša se kao ime­nice čije pri­djevno pos­ta­nje nije očito te pri­djev izve­den od nje treba zadr­žati nje­zin oblik, dakle treba gla­siti alja­ski (alja­ski mala­mut, Alja­ski zaljev).

Vje­ru­jemo da je do ove zbrke došlo zbog toga što se počet­kom proš­log sto­ljeća ime ovoga zem­ljo­pis­nog podru­čja pre­uzi­malo i kao Alja­ška, vje­ro­jatno prema češkom i slo­vač­kom (u kojima se i danas govori Alja­ška). Pa ipak, ako prema ime­nici Sutje­ska tvo­rimo pri­djev sutje­ski, ne sutje­ški, bilo bi logično da i pri­djev prema Alja­ska glasi alja­ski.

Scroll To Top