Nabava i nabavka

[Autor: Chris Walton]

[Autor: Chris Walton]

Oblici nabava i nabavka nemaju isto zna­če­nje. Ime­nica nabava prvi je put zabi­lje­žena u Šule­kovu rječ­niku znans­tve­noga naziv­lja (1874./1875.) kao pri­je­vod nje­mačke riječi Bes­c­haf­fung. Oblik nabava podra­zu­mi­jeva rad­nju, a znači „nabav­lja­nje, kupo­va­nje namir­nica ili opće­nito pred­meta potreb­nih za život”. Možemo tako ići u nabavu ili biti u nabavi, odnosno govo­riti o nabavi lije­kova ili o jav­noj nabavi.

Riječ nabavka nije zabi­lje­žena u sta­ri­jim rječ­ni­cima. Aka­de­mi­jin je rječ­nik (1911.) navodi kao istoz­nač­nicu (sino­nim) ime­nici nabava, ali kao izvor navodi samo djelo srp­skoga knji­žev­nika Milana Đakova Miličevića.

Iako se riječ nabavka i u hrvat­skom jeziku tije­kom dva­de­se­tog sto­ljeća kat­kad upo­treb­lja­vala u zna­če­nju riječi nabava, ipak je nije potis­nula. U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku ime­nici nabavka pri­palo objek­tno zna­če­nje. Nabavka je danas „ono što je nabav­ljeno, roba, pred­meti”. S obzi­rom na zna­če­nje, riječ nabavka u upo­trebi je vrlo rijetka, pri­mje­rice: pre­uzeti nabavku, tre­bati nabavku ili dobiti nabavku.

Scroll To Top