Norma, isporuka, kvaliteta

Norma, isporuka, kvaliteta

Norma

S obzi­rom na koli­činu kon­cen­tra­cije i vri­jeme koje je potrebno za čita­nje, dnevna norma za lek­turu iznosi deset kar­tica tek­sta. (Kako se svaki tekst čita tri puta, riječ je zapravo o tri­de­se­tak pro­či­ta­nih kartica.)

Kar­tica koja nam služi za obra­čun iznosi 1800 zna­kova (uklju­ču­jući i praznine).

Ispo­ruka

Većina se mate­ri­jala lek­to­rira u pro­gramu za obradu tek­sta, dakle izmjene se izravno unose u tekst. Kli­jent dobiva pro­čiš­ćen i lek­to­ri­ran tekst u elek­tro­nič­kome obliku koji je pot­puno pri­prem­ljen za dalj­nju (gra­fičku) obradu.

Na zah­tjev uz lek­to­ri­rani tekst šaljemo i ina­čicu u kojoj su obi­lje­žene sve intervencije.

Inter­net­ske se stra­nice mogu lek­to­ri­rati i izravno u cPa­nelu, Wor­d­Pre­ssovu pre­gled­niku i sličnom.

Kva­li­teta

Pri lek­turi se redo­vito slu­žimo rječ­ni­cima, pra­vo­pi­sima, jezič­nim savjet­ni­cima i dru­gim izvo­rima, a lek­tor­ska nam je poli­tika da pri lek­to­ri­ra­nju treba što je moguće više čuvati autor­ska rje­še­nja. Dakle ne mije­njamo sve što bi se dalo pro­mi­je­niti, nego mije­njamo naj­ma­nje što se mora da bismo pos­ti­gli visoku razinu pisme­nosti teksta.

Svaka je naša inter­ven­cija u skladu s nor­mom hrvat­skoga stan­dard­nog jezika i, ako to kli­jent zatraži, možemo mu objas­niti inter­ven­cije koje mu nisu jasne i upu­titi ga na dodatnu literaturu.

Scroll To Top