Parking ili parkiralište

U hrvat­skome je stan­dard­nom jeziku bolje upo­tri­je­biti riječ par­ki­ra­li­šte. Naime, pri posu­đi­va­nju riječi nas­to­jimo posu­diti samo osnovni oblik, od kojeg dalje prema svo­jim tvor­be­nim pra­vi­lima stva­ramo nove riječi.

Parkiralište (danas Trg bana Josipa Jelačića)

Par­ki­ra­li­šte (danas Trg bana Josipa Jelačića)

Ovdje je osnovni oblik park, riječ koju smo posu­dili iz engle­skog jezika. Od nje smo stvo­rili niz riječi prema svo­jim pra­vi­lima: par­ki­rati, par­ki­ra­nje, par­ki­ran, par­kirni, par­ko­me­tar (u jed­nom se pri­ruč­niku naziva i par­ki­ra­liš­nik), a imamo i novo­tvo­re­nicu par­ko­mat. (Zanim­ljivo je da riječi par­ko­me­tar i par­ko­mat pos­toje i u nekim dru­gim sla­ven­skim jezi­cima, tako u polj­skom glase par­ko­metr i par­ko­mat. Prva ime­nica ozna­čuje mjerni ure­đaj koji se nalazi na par­ki­ra­liš­nome mjestu i mjeri vri­jeme pro­ve­deno na par­ki­ra­li­štu samo za vozilo koje se nalazi kraj njega, dok druga ime­nuje ure­đaj koji ispos­tav­lja par­ki­ra­lišne karte za sva vozila na odre­đe­nom parkiralištu.)

Riječ par­ki­ra­li­šte nači­nili smo doda­va­njem mor­fema ‑lište gla­gol­skoj osnovi parkira‑. Slično su nas­tale i druge mjesne ime­nice: bira­li­šte, crpi­li­šte, čis­ti­li­šte, gra­di­li­šte, igra­li­šte, kupa­li­šte, lje­či­li­šte, šeta­li­šte… Ovaj se oblik pot­puno uklapa u sus­tav hrvat­skog jezika, pa tako od njega možemo nači­niti i pri­djev par­ki­ra­lišni, dok prema obliku par­king to ne možemo (riječ par­kin­ški pri­lično je „nespretna”).

Da zaklju­čimo, ne pos­toji nije­dan argu­ment za upo­trebu oblika par­king jer se izraz može zami­je­niti sus­tav­ni­jim i hrvat­skom jeziku pri­la­go­đe­ni­jim obli­cima (par­ki­ra­li­šte, par­ki­ra­lišno mjesto ili par­ki­ra­nje).

Scroll To Top