Pejorativan ili pežorativan

U hrvat­skome stan­dard­nom jeziku ovaj pri­djev glasi isklju­čivo pejo­ra­ti­van jer potječe iz latin­skog jezika (prema par­ti­cipu peiora­ti­vus od gla­gola peiorare, „pogor­šati”, a kojem je u osnovi pri­djev peior, „gori”).

[Autorica: Lhoretsë, izvor: www.flickr.com]

[Auto­rica: Lho­retsë, izvor: www.flickr.com]

Oblik pežo­ra­ti­van nas­tao je prema fran­cu­skom pri­djevu péjo­ra­tif, koji je tako­đer nas­tao od spo­me­nu­tih latin­skih oblika. Budući da se pri pre­uzi­ma­nju riječi u hrvat­ski jezik daje pred­nost pre­uzi­ma­nju iz kla­sič­nih jezika, zaži­vio je oblik pejo­ra­ti­van.

Naravno da su i druge riječi koje pri­pa­daju ovoj poro­dici tvo­rene prema latin­skoj osnovi. Imamo dakle oblike pejo­ra­tivno, pejo­ra­tiv­nost, pejo­ra­cija i pejo­ra­tiv.

Spo­me­nut ćemo još da je pejo­ra­tiv (ili pogrd­nica) lin­gvis­tički pojam koji ime­nuje riječi pogrdna zna­če­nja. Obično su to riječi u pre­ne­se­nome, iro­nič­nom smislu. Pejo­ra­tivi ili pogrd­nice mogu biti riječi koje su u svo­jemu izvor­nom zna­če­nju pot­puno neutralne (kokoš, maga­rac), čak i suprotne (mudrac, geni­ja­lac). Takve riječi mogu nas­tati i poseb­nim tvor­bama: mogu biti uve­ća­nice (babe­tina, dje­voj­čura), ali i uma­nje­nice (direk­tor­čić, novi­nar­čić).

Scroll To Top