Što bi bilo „njuškarenje”

Osim uobi­ča­je­nih sport­skih dis­ci­plina, onih ljud­skih, pos­toje i kino­lo­ške sport­ske dis­ci­pline. Naj­poz­na­tija je takva dis­ci­plina agi­liti (prema engle­skome agi­lity). Budući da ovaj naziv zapravo nije čest u upo­trebi, ne čudi što se neri­jetko zapi­suje i nepri­la­go­đeno, to jest izvorno, kao engle­ska riječ. Što­više, pogrešno je i izgo­va­ramo (umjesto /agiliti/ tre­bali bismo reći /adžiliti/), a tako smo je i usvo­jili, pa možemo reći da smo je posu­dili prema pisa­nju, a ne prema izgo­voru. I dok je nje­zina pri­la­godba tekla rela­tivno jed­nos­tavno (bilo je potrebno zami­je­niti slovo y slo­vom i), mi smo se susreli s dis­ci­pli­nom čiji bi naziv bilo teže prilagoditi.

Dalmatinac [autorica: Maja Dumat]

Dal­ma­ti­nac [auto­rica: Maja Dumat]

Ta se dis­ci­plina zove nosework, a riječ je o aktiv­nosti u kojoj se psi pri ostva­ri­va­nju cilja (pro­na­la­že­nju odre­đe­nog pred­meta ili osobe, odnosno otkri­va­nju odre­đe­nog mirisa) osla­njaju na svoje uro­đene oso­bine: iznimno razvi­jen njuh i nagon za lov­lje­njem. Kad smo se prvi put susreli s nazi­vom ovog sporta, pomis­lili smo kako je to ime koje će biti teško pri­la­go­diti hrvat­skom jeziku. Prema izgo­voru bi ovaj naziv gla­sio nouz­vrk ili noz­vrk (a moglo bi i nozvk, nous­vrk ili nos­vrk). No dobi­veni suglas­nički sku­povi nipo­što ne bi bili svoj­stveni hrvat­skom jeziku, a poten­ci­jalna bi se posu­đe­nica pri­lično uda­ljila od izvorne grafije.

S obzi­rom na to da je ter­min nov u hrvat­skom jeziku, činilo nam se da je pravo vri­jeme da ga poku­šamo pre­vesti, odnosno da poku­šamo stvo­riti riječ za njega. Naime naj­lakše je to uči­niti kada ni izvorna riječ u jeziku koji je posu­đuje nema zna­če­nje i kad je jed­nako nepoz­nata kao i even­tu­alna tvorenica.

Kako su u sre­di­štu cijele aktiv­nosti psi kao živo­ti­nje s razvi­je­nim nju­hom, usre­do­to­čili smo se na nju­šku, na kraju, ona je i u teme­lju engle­skog naziva. Kako pos­to­jeći gla­goli nju­šiti i nju­škati svo­jim zna­če­njem nisu odgo­va­rali novom pojmu, poku­šali smo nači­niti novu riječ od osnove njušk-. Uzor su nam bili gla­goli poput krsta­riti, pla­ni­na­riti ili pti­ča­riti te smo nači­nili riječ nju­ška­riti. Od tog smo gla­gola stvo­rili ime­nicu nju­ška­re­nje, koja bi − ako je govor­nici s vre­me­nom pri­hvate − mogla zami­je­niti engle­ski naziv nosework.

Scroll To Top