U Katru ili u Kataru

Doha, glavni grad Katara [autor: Pepe Pont]

Doha, glavni grad Katara [autor: Pepe Pont]

Skla­nja li se ime­nica Katar kao Katra, Katru, Katrom… ili kao Katara, Kataru ili Kata­rom…, odnosno pos­toji li u ovoj riječi nepos­to­jano a?

Nepos­to­jano a gla­sovna je pro­mjena pri kojoj se samo­glas­nik a jav­lja samo u nekim obli­cima odre­đene riječi, a osnovna joj je svrha olak­ša­va­nje izgo­vora. Dru­gim rije­čima, to se a načelno ne gubi kada je dio osnove iako bi se suglas­nički skup koji bi nas­tao nje­go­vim izba­ci­va­njem mogao izgo­vo­riti; ono se dodaje osnovi koja ga nema da bi se olak­šalo izgo­va­ra­nje riječi u nekom padežu ili neke posu­đene riječi.

S obzi­rom na to da je ime Katar posu­đeno (prema Qatar), nema potrebe da izba­cu­jemo a iz zad­njeg sloga iako bismo mogli izgo­vo­riti skup tr.

Pogle­damo li pak ime­nicu Egi­pat (koja ima nepos­to­jano a − Egipta, Egiptu…), vidjet ćemo da je u nje­zi­noj osnovi skup pt, a u koji smo mi u nekim pade­žima umet­nuli a radi lak­šeg izgo­vora. Naime riječ je nas­tala prema grč­kom Aígyp­tos, latin­skom Aegyp­tus, a i u većini se suvre­me­nih jezika čuva suglas­nički skup iz osnove: u engle­skom je tako Egypt, u nje­mač­kom Ägyp­ten, fran­cu­skom Égypte, špa­njol­skom Egipto, češkom i slo­vač­kom Egypt, slo­ven­skom Egipt… Isto je i s ime­nom Cipar (Cipra, Cipru…), koje je nas­talo prema grč­kome Kýpros. Slično je pri­mje­rice i s općom ime­ni­com teatar (pre­uze­toj prema latin­skom the­atrum, odnosno grč­kom théa­tron): osnovu teatr- morali smo u nekim pade­žima radi lak­šeg izgo­vora pro­ši­riti gla­som a.

No osnove koje u pos­ljed­njem slogu sadr­ža­vaju glas a ne skra­ću­jemo, to jest ne izba­cu­jemo taj glas ni u dru­gim pade­žima. Tako imamo pri­mje­rice oltar (prema latin­skom altar) ili ava­tar (prema sans­krt­skom ava­tara); ove ime­nice nemaju nepos­to­jano a i skla­njaju se oltara, olta­rom…, to jest ava­tara, ava­ta­rom

Možemo zaklju­čiti da u ime­nici Katar ne pos­toji nepos­to­jano a, a da bismo lakše zapam­tili kako se skla­nja, nje­zinu sklo­nidbu možemo uspo­re­diti sa sklo­nid­bom riječi ratar.

N

Katar

ratar

G

Katara

ratara

D

Kataru

rataru

A

Katar

ratar

V

Kataru

rataru

L

Kataru

rataru

I

Kata­rom

rata­rom

Scroll To Top