Ćevapi ili čevapi

Ovo je jelo do nas sti­glo s Bli­skog istoka, a od naroda koji nam ga je pred­sta­vio posu­dili smo i ime za njega. Riječ je naravno o Tur­cima i tur­skome jeziku. Iako ime zapravo potječe iz arap­skoga (käbāb), tur­ski je bio jezik posred­stvom kojeg se naziv širio i u druge zemlje.

[Autorica: Su-Lin]

[Auto­rica: Su-Lin]

Tur­sku riječ kebap posu­dili smo kao ćevap. Slično je i tur­ski kilim pos­tao ćilim, a şeker šećer, dok je izraz kel pos­tao ćela. Za raz­liku od gra­fema ć, gra­fem č upo­treb­lja­vamo pri pres­lov­lja­va­nju tur­skog ç (çiçek čičak ili çelikčelik), što znači da mu u pre­uze­toj riječi ćevap nije mjesto.

Nači­nimo li od ime­nice ćevap uma­nje­nicu, gla­sit će ćevap­čić. Osoba koja pri­prema i pro­daje ćevape zove se ćevab­džija, a pros­tor u kojem to čini ćevab­dži­nica. Poto­nji se izrazi zamje­njuju i rije­čima peče­njar i peče­njar­nica.

Scroll To Top