Neočekivan „povratak” drevnoga jezika

Neočekivan „povratak” drevnoga jezika

Nije rijet­kost da vođe kri­mi­nal­nih bandi i nakon uhi­će­nja i pre­sude iz kaz­ni­onice nas­tave s aktiv­nim uprav­lja­njem kri­mi­nal­nim aktiv­nos­tima svo­jih sudruga. Pa ipak, zatvo­re­ni­cima kaz­ni­onice u Santa Feu u Novome Mek­siku mora se priz­nati domiš­lja­tost. Oni su naime naučili drevni oblik asteč­koga jezika nahu­atl kako bi se pismima nesme­tano spo­ra­zu­mi­je­vali s čla­no­vima bande koji su na slobodi.

Iako nahu­atl i danas pos­toji i ima nešto više od mili­jun govor­nika, zatvo­re­nici su odlu­čili upo­treb­lja­vati arha­ičnu ina­čicu koja više nije razum­ljiva. Inače, ovaj jezik pos­toji naj­ma­nje 1400 godina. Asteci su ga pro­ši­rili podru­čjem svoje vla­da­vine, a nakon dola­ska špa­njol­skih osva­jača slu­žio je kao jezik spo­ra­zu­mi­je­va­nja između Špa­njo­laca i indi­jan­skih ple­mena. Pod špa­njol­skim se utje­ca­jem počeo zapi­si­vati lati­ni­com; 1571. napi­san je prvi rječ­nik, a 1645. prva gra­ma­tika. Iz nahu­atla potječu riječi avo­kado, čili, čoko­lada, kojot… Opće­nito se sma­tra naj­bo­lje pro­uče­nim i opi­sa­nim indi­jan­skim jezikom.

I baš je ta činje­nica zatvo­re­ni­cima i pomo­gla i odmo­gla. Pomo­gla im je da ga nauče, ali im je odmo­gla jer su ga ubrzo naučili i čuvari, koji su potom vrlo lako došli do infor­ma­cija do kojih inače ne bi te su ih nese­bično podi­je­lili – s policijom.

Čini se da se još jed­nom pot­vr­dilo da poz­na­va­nje stra­nih jezika ipak ne osi­gu­rava stje­ca­nje bogatstva.

Scroll To Top