Što točno znači „breaking bad”?

Što točno znači „breaking bad”?

Kad sam se prvi put susrela s nazi­vom ove serije, zapi­tala sam se što točno znači bre­aking bad. Bilo je jasno da je riječ o „pos­ta­ja­nju lošim”, ali što točno to znači − nisam znala. Kako je bilo sigurno da ovu seriju neću ni pre­vo­diti ni lek­to­ri­rati, vrlo sam se brzo pres­tala zama­rati otkri­va­njem pre­ciz­nog značenja.

I vje­ro­jatno bih ovaj izraz do kraja života sma­trala nije­mim svje­do­kom svo­jega nedo­volj­nog poz­na­va­nja engle­skog jezika da nisam naišla na čla­nak u kojem se isto pitaju i − engle­ski govor­nici. U žaru „brej­kin­g­be­do­ma­nije” i lin­gvis­tički su članci o ovoj seriji pos­tali popu­larni: „Što točno ta fraza znači?” pita se ugledni Time. (Ideš, Đurđa, pa ni oni ne znaju!)

Ispos­ta­vilo se da pro­du­cent Vince Gil­li­gan nije znao da ovaj izraz nije opće­poz­nat kada ga je oda­brao za nas­lov. Nje­gova je logika bila vrlo jasna − isko­ris­titi poz­nat idiom ili frazu za naziv uvi­jek je lukav potez. (Pa tako je i Bujica riječi dobila svoje ime!) Jedini je pro­blem bio što je izraz bre­aking bad u to vri­jeme (zapravo sve do 2008., kada se serija počela pri­ka­zi­vati) bio regi­ona­li­zam ras­pros­tra­njen ponaj­prije u Vir­gi­niji, odakle Gil­li­gan potječe.

On zna­če­nje izraza tumači kao „podići galamu, iza­zvati nered, napra­viti rusvaj”, i to je, naravno, zna­če­nje koje je imao na umu pri ime­no­va­nju serije. Među­tim, čini se da je i sama serija imala velik utje­caj na to da se zna­če­nje „pomakne” od opi­sa­noga. Tako inter­net­ski Urban Dic­ti­onary, koji ure­đuju sami govor­nici, donosi više zna­če­nja izraza to bre­ake bad: „podiv­ljati”, „prko­siti vlas­tima, kršiti zakon”, „pri­je­titi, ugro­ža­vati”, „pos­tati ratoboran”.

Ova su zna­če­nja „snaž­nija” od onoga koje je Gil­li­gan imao na umu prije neko­liko godina. I ta je gra­da­cija zapravo naj­za­nim­lji­vija: kao što se i lik Wal­tera Whi­tea razvi­jao, tako se i zna­če­nje izraza koje je ova serija obi­lje­žila pomi­calo, a sam je izraz od juž­njač­kog regi­ona­lizma pos­tao glo­ba­lan pojam.

Scroll To Top